بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
سياست هاي اصلي بيمارستان

Description: Copy of 17_2_COPY 


سياست هاي اصلي بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر به شرح ذيل مي باشد :

 

1.       اجراي بسته هاي برنامه نظام تحول سلامت

2.    رعايت تعرفه هاي مصوب خدمات و مراقبت‌هاي سلامت و همكاري درپوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد

3.      توجه ويژه به ايمني بيماران و در الويت قرار دادن اين مورد نسبت به ساير برنامه هاي در حال اجرا

4.     كنترل عفونت بيمارستاني

5.     توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي در بيمارستان

6.      آگاه سازي بيماران از حقوق خود و استفاده از ظرفيت هاي بيمارستان در آموزش مراجعين و بيماران

7.     تلاش در جهت حفظ حريم خصوصي بيمار و حفظ شان و منزلت ايشان

8.     رعايت طرح تكريم ارباب رجوع

9.      جذب كمك هاي خيرين

10.   توجه خاص به فعاليت‌هاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در سطح بيماران و كاركنان و اولويت  قرار دادن پيشگيري بر درمان.

11.   توجه ويژه در انتخاب پيمانكاران و نحوه عملكرد بخش / واحد / فعاليت هاي  برون سپاري شده مطابق مقررات جاري

12. توانمند سازي نيروي انساني از طريق آموزش هاي علمي و عملي مستمر

 


1396/01/24
Powered by DorsaPortal