بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
آموزش

سوپروایزر آموزش ضمن خدمت: خانم لیلا تسلیمی

اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی :

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)

2-تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )

3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

6- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

7- تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

11- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

13- همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

14- همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش

15- همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16- ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)

17- همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18- هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

ب ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

19- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

20- هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21- ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

22- کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23- کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها

24- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق

- کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

- بررسی رضایت مندی مددجویان

- بررسی رضایت مندی کارکنان

25- کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

سوپروایزر آموزش سلامت: خانم شهربانو اندی

اهم شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت:

1. انجام نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.
2.
تدوین طرح درس و برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی: آموزش‌های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش‌های خودمدیریتی و خودمراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت‌های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت‌های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.
3.
تهیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل‌های صوتی تصویری و نظایر آن
4.
شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز
5.
برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش‌های گروهی، کنفرانس، میزگرد، سمپوزیوم
6.
تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
7.
تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه
8.
تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت
9.
حضور فعال در کمیته‌های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته
10.
گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی
11.
ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری
12.
تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه
13.
شرکت در برنامه‌های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیرپرستاری
14.
ثبت و گزارش کلی فعالیت‌ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری
15.
همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش

1399/08/18
Powered by DorsaPortal