بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
مدیر خدمات پرستاری
خانم مرضیه یوسف رمکی

اهم شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری ( مترون )

1- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

2- گردآوری اطلاعات از :

- مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان

- مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4- تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دارز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط

5- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ....)

7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

8- تدوین و اجرای برنامه های اموش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

12- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز

13- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری

14- مشارکت در طرح های پژوهشی

15- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

16- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

17- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

18- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی

19-تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

20- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

شرح وظایف مترون بیمارستان درزمان بحران

مسئولیت فوری قبل از بحران:

 • طراحی سیستم شناسایی پرسنل شاغل و دواطلب (جلیقه یا بازو بند)
 • تنظیم برنامه فراخوانی پرسنل
 • ثبت و نگهداری آدرس و شماره تلفن تمامی پرسنل
 • ثبت کمیت و کیفیت پرسنل موجود و پرسنل مورد نیاز
 • برنامه ریزی برای جایگزینی پرسنل

مسئولیت میانی قبل از بحران:

 • طراحی نحوه تائید اعتبار نامه داوطلبان و محلهای مجاز به کارگیری آنان با همکاری واحد امنیت و انتظامات
 • طراحی و تهیه خلاصه پرونده و کارت شناسایی برای داوطلبان
 • مهیا نمودن بخشها و مکانهای مناسب جهت جایگزینی
 • تهیه فهرستی از پرسنل طبقه بندی شده در دسترس

مسئولیت دیر هنگام قبل از بحران:

 • ارائه کلاسهای آموزشی برای پرسنل
 • اجرای مانورهای آموزشی
 • تجزیه و تحلیل مانورهای اجرا شده
 • رفع نواقص مشاهده شده در مانورها
 • به روز نمودن برنامه ها و اطلاعات از نظر انتقال – جابجایی و ... پرسنل

مسئولیت فوری حین بحران:

 • دریافت مسئولیت از فرمانده بحران
 • ارتباط مداوم با مدیریت مرکز و سایر ارشدها
 • ایجاد منطقه نیروی انسانی و مرکز عملیاتی اورژانس (درمانی)
 • برنامه ریزی جهت جذب نیروهای داوطلب
 • برقراری ارتباط با سوپروایزرها و مسئولین واحدها ی پرستاری بخش ها
 • فراخوان پرسنل جایگزین

مسئولیت میانی حین بحران:

 • فعال نمودن واحد مراقبتهای جایگزین
 • فعال نمودن واحد مراقبتهای اورژانس
 
1399/08/27
Powered by DorsaPortal