بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
سوپروایزرها

خانم معصومه شهرستانی

خانم زهرا عشورنژاد

آقای حمیدرضا علی طالشی

خانم طاهره رمضانی

خانم مهوش چراغیان

خانم سمیه سخنی ناطق

خانم نساء اسدیان

خانم عاطفه علی پور

خانم راضیه ندیم

خانم لیلا علی کیایی

آقای علی پورحبیب

 
pasting

 

*شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش ):

سرپرست پرستاری (سوپروایزر) مرکز آموزشی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی و پژوهشی پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری و مامایی را بر عهده دارد.
شرح وظایف سرپرست پرستاری براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:
1- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی توانبخشی
2- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین
3- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی
4- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان
5- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان
6- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد
واحدهای ذیربط
7- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذی ربط
8- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان، مددجویان، محیط و…) و اقدام جهت حل آنها
9- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری براساس توانایی ها و نیازها در واحدها و شیفت های مختلف
10- هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد
11- شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روش های موثرتر خدمات پرستاری و مامایی
12- شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری( آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی،
رفاهی، توانبخشی و …) بنا به صلاحدید
13- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها (تامین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و …)
14- هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده، مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی و توانبخشی
15- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی) رعایت مقررات اداری - رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و … طرح انطباق امور با موازین شرع )
16- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و …)
17- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
18- هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت ها
19- ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان پرستاری، کمک و حمایت از آنها
20- مشارکت و همکاری در جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری و مامایی شامل: آشناسازی کارکنان جدیدالورود با مقررات، خط مشی ها، شرح وظایف و …
21- ثبت حوادث، وقایع غیر مترقبه، آمار (بیماران بد حال، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده و …) و گزارش
به مافوق
22- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق: عملکرد، رفتارهای شغلی و اخلاقی
23- همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق : حسابرسی کیفی - بررسی رضایت مندی مددجویان- بررسی رضایت مندی کارکنان
24- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
25- همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین
شده
26- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و داروها در واحدهای پرستاری و مامایی
27- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی
- درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد . شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:
1- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
2- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان، خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)
3- اولویت بندی نیازهای آموزشی
4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
7- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
11- هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
13-همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
14- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش
15- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
16- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و …)
17- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
18- هدایت و آموزش کارکنان در راستای:
الف- حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی
ب- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
19- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
21- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
22- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
24- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق:
- کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایت مندی مددجویان
- بررسی رضایت مندی کارکنان
25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری(در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش
26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

1400/08/08
Powered by DorsaPortal